HRONIKA

Nezavisne dnevne novine

­NOVI PAZAR: Maloletnik (15) izbo nožem policajca u kafani!

De­čak star 15 go­di­na iz No­vog Pa­za­ra uhap­šen je ju­če zbog sum­nje da je po­ku­šao da ubi­je pri­pad­ni­ka po­li­cij­ske upra­ve u ovom gra­du. Pre­ma pr­vim in­for­ma­ci­ja­ma, do su­ko­ba je do­šlo u ne­de­lju oko 23 sa­ta u jed­nom ugo­sti­telj­skom objek­tu u No­vom Pa­za­ru.


Pet­na­e­sto­go­di­šnjak je, pre­ma istim in­for­ma­ci­ja­ma, no­žem na­pao dva­de­set­pe­to­go­di­šnjeg pri­pad­ni­ka PU u No­vom Pa­za­ru i ne­ko­li­ko pu­ta ga ubo u no­ge i te­sti­se, a na­kon to­ga je na­pu­stio lo­kal. Mu­ška­rac je na­kon na­pa­da zbri­nut u Op­štoj bol­ni­ci u No­vom Pa­za­ru, gde su mu kon­sta­to­va­ne te­ške te­le­sne po­vre­de, a osum­nji­če­ni je pri­ve­den su­di­ji za ma­lo­let­ni­ke Vi­šeg su­da u No­vom Pa­za­ru.

Hypetv.rs/D.M.A.

Ostavite komentar

Translate »